Välke ry

Hankkeet

TOUHU -yhteyskeskus 2009-2010

Johdanto

TOUHU-yhteyskeskus projektin syntyjuuret olivat Itä-Suomen läänin alueella vuosina 2003-2008 toteutetussa TOUHU -projektissa. TOUHU -projektin kantavana päämääränä oli Itä-Suomen alueen mielenterveysyhdistysten ja niiden jäsenten tietoyhteiskunnassa tarvittavien jokapäiväisten tietoteknisten valmiuksien kehittäminen.

TOUHU-yhteyskeskus oli kestoltaan kaksivuotinen kokeilu- ja kehittämisprojekti, joka jatkui projektin C-rahoitusjakson päättymisen jälkeen RAY:n Ak-avustuksella. Alkuperäisiin hankehakemuksiin nähden toimintaan tuli keväällä 2010 uusia ulottuvuuksia AVOIN TV:n lähetystoiminnan ja sosiaaliseen mediaan painottuvan viestinnän alkamisen myötä. \r\n\r\n TOUHU-yhteyskeskuksen hankevalmistelu pohjautui ajatuksiin tietoverkkojen laajamittaisesta alueellisesta ja valtakunnallisesta hyödyntämisestä, niin yksittäisten kuntoutujien ja mielenterveystyötä tekevien järjestöjen näkökulmasta katsottuna.

Kokemukset aiemmilta hankevuosilta osoittavat, että uusien asioiden lanseeraaminen toimintaympäristössä, jossa eri TOUHU hankkeet operoivat vie aikaa melko tarkalleen kaksi vuotta. Tämä sama ilmiö toistui myös TOUHU-yhteyskeskuksen toiminnassa.

TOUHU hankkeiden ajatusmaailmalle leimaa antavana piirteenä on aina ollut uusien innovaatioiden etsintä. Lähtökohtaisesti TOUHU-yhteyskeskus oli kokeilu- ja kehittämistoiminnassaan avoin ja uudet ajatukset ovat olleet kaikkien halukkaiden tahojen käytettävissä.

Hankevalmistelun ja hankkeen alkuaikoina videoneuvottelut olivat järjestökentässä hyvin huonosti tunnettu alue. Kehitys on kuitenkin ollut nopeaa ja nykyään valtakunnallisilla liitoilla alkaa löytyä valmiuksia videoneuvotteluiden käyttöön omien sisäisten extranet- ja julkaisujärjestelmien muodossa.

Innovaatioista on puhuttu viime vuosina Suomessa eri yhteyksissä runsaasti.  Laajassa ja pitkäkestoisessa julkisessa keskustelussa tahtoo usein käydä niin, että perimmäinen asia painuu helposti unohduksiin. Näin on omalta osaltaan tapahtunut myös innovaatiokeskustelun kohdalla. Kysymykseen; ”Mitä innovaatiot oikeasti ovat?” ei monestikaan ole saatu vastausta. Hankkeena TOUHU-yhteyskeskus halusi toimia innovatiivisen ajattelun alkulähteillä luovasti ja rohkeasti. 

Toimintaympäristö 

Projekti operoi pääasiallisesti kansalaistoiminnan järjestökentällä, jossa pääpainona oli Mielenterveyden keskusliiton sekä sen jäsenyhdistysten toiminnan esille tuominen nykyaikaisen viestintäteknologian välityksellä. 

Laajemmassa kuvassa hanke toimi kansalaisjärjestöjen ja kuntien muodostamassa yhteiskunnallisessa toimintakentässä.

Kohderyhmät

Mielenterveyskuntoutujat, jotka hankkeen kautta saavat mielekästä tekemistä normaalin elämän arkeen.

Nuoret mielenterveyskuntoutujat, jotka voivat osallistua kansalaisjärjestötoimintaan nykyaikaisella tavalla. 

Järjestöt ja niiden palveluksessa työskentelevät henkilöt, jotka voivat verkostoitua videoneuvotteluteknologian välityksellä.

Projektin toteutusaika

Projekti toteutettiin valtakunnallisena ajalla 01.04.2009 – 31.03.2011.

Päämäärät ja tavoitteet

Projektille asetettiin seuraavat päämäärät ja tavoitteet:

Päämäärät  

Tietoverkkojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen laaja-alaisesti, nykyaikaisen videoteknologian ja internet-tv toiminnan hyötykäytön kautta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Yhdistysten ja niiden jäsenistön verkostoiminen uudenlaiseen kansalaistoimintaan.

Yleisen hyväksyvyyden lisääntyminen mielenterveystyötä kohtaan uudenlaisen näkyvyyden kautta.

Tavoitteet

Projekti perustaa ja kouluttaa kaksi itsenäisesti toimivaa netti-tv aluetoimitusta, jotka toimittavat lähialueensa uutisia ja muuta ohjelmaa Mediakaista.tv:n ja TOUHU TV:n kanaville.

Videoneuvotteluiden käyttöönotto kolmannen sektorin järjestökentällä. Tavoitteena oli, että järjestöt ja yksittäiset henkilökäyttäjät ymmärtävät videoneuvotteluiden mukanaan tuomat hyödyt ja osaavat käyttää neuvotteluympäristöjä itsenäisesti siinä laajuudessa kuin videoneuvotteluiden sujuva peruskäyttö edellyttää.

Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa suoritetaan valtakunnallinen kartoitus mielenterveyskuntoutujien kädentaitojen ja mahdollisten palvelujen tarjonnasta. Tarjonta kootaan esille valtakunnalliselle osaamistorille.

Projekti tuo julkiseen keskusteluun hyviksi koetut paikalliset ideat, joita voidaan levittää laajemminkin hyödynnettäviksi. 

Projektin tavoitteiden toteutuminen, toteutus ja tulokset

Kuvaus kuinka projekti on pystynyt saavuttamaan sille asetetut päämäärät ja tavoitteet.

Päämäärät

Projekti operoi mm. seuraavilla osa-alueilla:

internet-tv (AVOIN TV ja TOUHU TV)

sosiaalinen media (facebook ja twitter)

web-kameraympäristöt (lähinnä Skype ja WebEx)

Internetin välityksellä katsottavaksi tullut tv-tuotanto kasvoi voimakkaasti koko projektin kestoajan. Kasvu ei niinkään näy julkaistujen videoiden tai kuvausten määrän lisääntymisenä, vaan toiminnan laajenemisena ja tekemisen laadun tasaisena nousuna. Uuden ajan yhteisö- ja kansalaistelevisio AVOIN TV:n julkaisutoiminnan käynnistyminen siirsi tv-tuotannon uudelle tasolle.

Sosiaalista mediaa käytettiin AVOIN TV:n julkaisutoiminnan uutisoinnissa. Facebookissa ja Twitterissä julkaistiin linkit kaikkiin videoihin, jotka olivat katsottavana AVOIN TV:n lähetysvirrassa. AVOIN TV oli yksi ensimmäisistä suomalaisessa järjestökentässä toimivista viestintävälineistä, jossa sosiaalista mediaa alettiin käyttämään tiedon uutisointiin ja levittämiseen.

PostOn sähköpostitusjärjestelmällä lähetettiin kohdennettua sähköpostiviestintää projektin toiminnasta uutisoitaessa. Joukkoviestintäjärjestelmiä käytettiin järjestömaailmassa hyvin vähän. Projekti avasi omalla esimerkillään joukkoviestinnällisen näkökulman muidenkin järjestötoimijoiden pohdittavaksi yhtenä viestinnän työkaluna.

Aiempien TOUHU hankkeiden aikana tutuksi tulleiden Web-kameroiden välityksellä pidettiin yhteyttä yhdistyksiin ja yksittäisiin henkilöihin tarvittaessa. Videoneuvotteluja testattiin käytännön tasolla, mutta asia oli vielä monelle järjestötoimijalle aika etäinen ja vaikeaselkoinen huomattavasti eduistaan huolimatta.

Videoneuvotteluiden käyttöönotto kolmannen sektorin järjestökentällä.

Kysymys siitä, että onko TOUHU-yhteyskeskus toiminnallaan miten merkittävästi vaikuttanut tähän kehityssuuntaan on varsin monimuotoinen. Hanke on levittänyt tietoa videoneuvotteluiden käytön eduista, mutta siinä toimintaympäristössä, jossa hanke pääosin operoi (mielenterveysjärjestöt) videoneuvottelut tulevat mukaan toiminnallisiin aktiviteetteihin hitaammassa tahdissa kuin muussa järjestöelämässä.

Ajatus videoneuvotteluiden tuomisesta järjestöjen toiminnassa mukana olevien henkilöiden työkaluksi jäi monelle melko kaukaiseksi asiaksi. Sen sijaan yhteydenpitoa web-kameroilla Skype kommunikointiohjelman välityksellä oli sen sijaan aika ajoin hyvinkin runsaasti.

Reaaliaikainen verkkoviestintä esim. MTKL:n työntekijöiden kesken tapahtui Skypen välityksellä. Aiempien TOUHU hankkeiden yhteydessä asennettiin web-kamerat MTKL:n Kuopion aluetoimistoon ja tätä kautta yhteydenpito Skypen välityksellä laajeni muihinkin MTKL:n toimipisteisiin, sekä myös MTKL:n yhteydenpitoon paikallisten mt-yhdistysten kanssa.

Tavoitteena oli, että järjestöt ja yksittäiset henkilökäyttäjät ymmärtävät videoneuvotteluiden mukanaan tuomat hyödyt ja osaavat käyttää neuvotteluympäristöjä itsenäisesti siinä laajuudessa kuin videoneuvotteluiden sujuva peruskäyttö edellyttää.

Käytäntö on osoittanut aiemmin kokeilemattomia asioita lanseerattaessa, että kestää noin kaksi vuotta ennen ensimmäisiä näkyviä tuloksia. Näin kävi myös videoneuvotteluiden kohdalla. Hankkeen loppuvaiheessa (maaliskuussa 2011) videoneuvotteluympäristön käytölle alkoi muovautua reaalista tarvetta.

Osaamistori

Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa toteutettavaksi ajateltiin mielenterveyskuntoutujien valtakunnallinen osaamistori. Osaamistorille ajattelimme koota Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten palveluosaamisen sekä mielenterveyskuntoutujien kädentaidot yhteistyössä MTKL:n kanssa nähtäväksi internetin kautta.

Osaamistoria varten avattiin oma verkkosivusto VÄLKE RY:n sivustojen yhteyteen. Aineistoa ei kuitenkaan kertynyt toivotusti ja konsepti haudattiin ”vähin äänin”.

Tulokset ja vaikutukset

Projekti osoitti omalla esimerkillään sen, että kansalaislähtöisessä vapaaehtoisessa mielenterveystyössä voidaan herätä ajattelemaan korkeatasoisen teknologian hyötykäyttöä.

Yhteiskunta muuttui kaiken aikaa vaatimuksiltaan suuntaan, jossa teknologian rooli korostuu entisestään. Osa projektin toimista oli vielä tässä vaiheessa liian uutta ja kaukaista mielenterveyskentälle. Projektin todelliset vaikutukset alkavat näkyä vasta vuosien päästä, kun uudet asiat alkavat sisäistyä ja arkipäiväistyä alalla mukana oleville ihmisille.

Projektin TV- ja muun julkaisutoiminnan kautta kokemustieto oli helposti levitettävissä kaikkien halukkaiden ja kiinnostuneiden käyttöön.

Projektin aikana moni mielenterveysjärjestö ja niiden edustajat saivat näkyvyyttä toiminnalleen. Jo aiempien TOUHU-hankkeiden aikana oli tullut usein esille, että TOUHU hanketoiminta on ollut ns. kohottava juttu mielenterveysalalla, näin myös nytkin.

Nuorten läsnäolon puute tahtoo vaivata suurinta osaa järjestösektoria, eikä tähän ongelmaan löydy helposti ratkaisuja. TOUHU-yhteyskeskus oli kokeilu- ja kehittämisprojektina poikkeus tässä suhteessa. Korkealaatuinen teknologia on vetovoimaltaan monille nuorille vastustamaton elementti. Tämä ei vielä tässä vaiheessa näkynyt kuitenkaan nuorten järjestötoiminnallisen aktiviteetin lisääntymisenä.

Sen sijaan Outokumussa TOUHU-toimistolla oli selkeästi havaittavissa nuoremman sukupolven esiinmarssi mukaan hankkeen alaisuudessa tapahtuviin toimiin. Paikallinen työvoimatoimisto ja eri kuntoutusyksiköt olivat matkan varrella kiinnostuneita yhteistyöstä. Nuoria on ollut mm. työelämänvalmennuksessa kyseisten tahojen välittämänä.

Yhteistyökumppanit ja kuvaus yhteistyöstä

Mansoft tietotekniikka/Mediakaista Oy

Suomen ensimmäinen internet-tv Mediakaista tuli TOUHUN yhteistyökumppaniksi vuoden 2008 alkupuolella. VÄLKE RY:n ja Mediakaistan välisen tuotantosopimuksen mukaisesti VÄLKE toimitti uutisia ja muuta ohjelmaa mielenterveysalalta katsottavaksi Mediakaistan lähetysvirrassa. 

Mansoft tietotekniikka Oy on laadukkaiden ja korkean toimintavarmuuden omaavien tietotekniikkaratkaisujen toimittaja. Mansoftin tuotteista projektilla oli käytössään Mansite Server -kotisivujen julkaisujärjestelmä, PostOn-joukkoviestintäjärjestelmä sekä AVOIN TV:n videojulkaisualusta. 

Mainittakoon, että AVOIN TV:n videojulkaisualusta on ensimmäinen internet-tv toimintaan tehty alusta, jonka Mansoft on Suomessa asiakkailleen toimittanut. 

Avecom Media Oy  \r\n\r\nAvecom Media Oy on ammattilaiskäyttöön suunnattujen video-, ääni- ja esitystekniikkatuotteiden myyntiin ja vuokraukseen erikoistunut yritys. Avecomin asiakkaita ovat video- ja äänituotantoa tekevät yritykset, yhteisöt ja harrastajat. Tehdessämme laitehankintoja Avecomilta saimme aina tarvitessamme aitoa tuotetukea ja ammattitietoista tuotetietoa.

Glocal Oy

Aiempien TOUHU hankkeiden kaltaista tiivistä yhteistyötä ei Glocalin kanssa ole viime vuosina tehty aiemmassa laajuudessa. TOUHU INTRA oli toiminnallisessa levossa odottamassa mahdollisia uusia sytykkeitä. Yhteydenpitoa Glocalin suuntaan oli kuitenkin edelleen ja kansalaisverkkoon tehtiin uusia käyttäjätunnuksia silloin tällöin.

Arviointi yritysyhteistyöstä

TOUHU-yhteyskeskuksen toiminnassa, kuten aiempienkin TOUHU hankkeiden kohdalla erityisenä piirteenä on ollut potilastaustaisen kansalaisjärjestötoiminnan ja yrityselämän välinen aktiivinen yhteistyö. Tästä hyvinä esimerkkeinä mm. Mansoft, Mediakaista, Glocal, tietotekniikka- ja videoalan yritykset jne. Yksi TOUHU hankkeiden opetuksista onkin, että yrityselämä ja kansalaistoiminta voivat kohdata toisensa kumpaakin osapuolta hyödyntävän yhteistyön merkeissä. 

Hankkeena TOUHU-yhteyskeskus tiivisti tätä yhteistyötä entisestäänkin aiempiin hankevuosiin verrattuna. Yritysyhteistyössä merkittävänä piirteenä on, että yritysten kautta päästään kiinni kontaktiverkostoon, jota pelkästään yhdistyssektorilla toimimalla ei ole mahdollista saavuttaa. TOUHU hankkeiden poikkeuksellisesta luonteesta johtuen yritysyhteistyö oli luonnollista ja täysin välttämätöntä. Järjestömaailmasta ei yksinkertaisesti löydy niitä palveluja ja osaamista, joita teknologiaviritteisessä hankkeessa tarvitaan.

Pääosin mielenterveysalalle profiloituneen hankkeen, sekä hankkeen hallinnointitahon VÄLKE RY:n mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistyksen suhde yritysmaailmaan alansa johtavien yritysten kanssa hämmästyttää monia.

Pitkäkestoisessa hanketyössä oikeat kontaktit löytyvät vuosien aikana, mikäli hanke on eteenpäinpyrkivä ja halukas löytämään laadukkaat yhteistyötahot.

Oikea yhteistyökumppani löytyy aina, mutta vaivaa asian eteen täytyy nähdä. Yhteistyökumppanuuksien syntymisessä korostuu eri tahojen ja niissä vaikuttavien henkilöiden kemioiden kohtaaminen toistensa kanssa positiivisella tavalla. Oman alansa ammattilaiset eivät välttämättä ole erityisen hyvin selvillä toistensa erityisistä ammatillisista vaatimuksista, mutta yhteinen nuotti löytyy helposti.

TOUHU hankkeiden yrityskumppanit eivät ole suhtautuneet hankkeeseen ”rahan kiilto” silmissään, vaan yhteistyötä on aina tehty niin, että molemmat osapuolet ovat saaneet siitä lisäarvoa.

Kansalaisjärjestötoimijat

MTKL

Mielenterveyden keskusliiton kanssa TOUHU hankkeet olivat operoineet huomattavassa määrin jo aiempina hankevuosina. Aiempiin vuosiin nähden projekti kiersi MTKL:n jäsenyhdistyksissä paikan päällä huomattavasti vähemmän.  Sen sijaan projekti oli läsnä MTKL:n järjestämissä koulutus- ym. muissa tapahtumissa aivan kuten aiempinakin hankevuosina.

AVOIN TV julkaisi MTKL:n toiminnasta kertovia videoita ja henkilökuvia MTKL lähetyskaistalla. 

Muut järjestöt

Lisäksi projektin yhteistyökumppaneina oli lukuisa määrä eri kansalaisjärjestötahoja, joista suurimman osan muodostivat mielenterveysjärjestöt.

Kunnat

Projektipäällikkö Petri Kokko tapasi useita kuntien johtohenkilöitä kuntakierroksilla, joita tehtiin yhdessä Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry:n toiminnanjohtaja Raimo Matikaisen kanssa.

Muut yhteistyötahot

Työvoimahallinto, kuntoutusyksiköt

Erityisesti Outokummussa paikallinen työvoimatoimisto ja eri kuntoutusyksiköt olivatt matkan varrella kiinnostuneita yhteistyöstä. Nuoria henkilöitä oli mm. työelämänvalmennuksessa kyseisten tahojen välittämänä. 

TKK Dipoli ja Aalto-yliopisto

WebEx videoneuvottelujärjestelmät.

Projektin eri osa-alueiden arviointi

TV tuotanto

Projektin TV tuotannollinen osuus edusti ajattelultaan ns. kansalais- ja yhteisötelevisiota, joka on käsitteenä jäänyt etäiseksi. Yhteisö- ja kansalaistelevisioiden toiminta oli Suomessa kehittymätöntä verrattuna moniin Euroopan maihin. Hankemuotoisia netti- sekä paikallistelevisio kokeiluja oli toteutettu muutamia. Omalla sarallaan TOUHU TV oli aloittaessaan keväällä 2007 ensimmäisiä tiettyyn aihepiiriin rajautuvia kansalaiskanavia Suomessa. Yleismaailmallisella tasolla TOUHU TV oli ensimmäinen mielenterveysaiheista kertova netti-tv, joka pohjaa toimintansa järjestö- ja kansalaisnäkökulmaan. Tilanne lienee edelleenkin samansuuntainen.

Projektin aikana tv-toiminta laajeni entisestäänkin AVOIN TV:n aloitettua lähetystoimintansa 28.04.2010. Toiminnan luonne muuttui oleellisesti, koska AVOIN TV on lähtökohtaisesti kaikilta osa-alueiltaan laadukkaammin toteutettu kuin TOUHU TV.

AVOIN TV

AVOIN TV syntyi ajatuksena Loimaalla tutustuttaessa yhden merkittävän yritysyhteistyökumppanimme Mansoftin toimintaan elokuussa 2009. AVOIN TV nimenä syntyi keväällä 2010 muutamia päiviä kestäneiden mutkikkaiden ajatuksenkulkujen tuloksena.

AVOIN TV:n ideologiana oli toimia uuden ajan yhteisö- ja kansalaistelevisiona internetissä ja esittää aiemmin julkaisemattomia tai vähälle huomiolle jääneitä näkökulmia kansalaistoiminnasta. Pääasiallinen ohjelmasisältö koostu henkistä hyvinvointia edistävän toiminnan esille tuomisesta alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

TOUHU TV

TOUHU TV aloitti toimintansa keväällä 2007. TOUHU TV:n aktiivinen julkaisutoiminta jatkui vuoden 2010 Keväälle, jolloin AVOIN TV aloitti toimintansa.

TOUHU TV toi suomalaiseen yhteisötelevisio- ja kansalaiskanavakenttään ensimmäistä kertaa näkökulman, jossa rajatun aihealueen (mielenterveys) kansalaistoimijoiden sanoma suunnattiin laajemmalle katsojajoukolle internetin välityksellä.

TOUHU TV tuotantoa alettiin julkaista Mediakaista.tv:n portaalissa 2008 Mediakaistan ja VÄLKE RY:n solmiman tuotantosopimuksen mukaisesti. Mediakaistan ja VÄLKE RY:n välinen yhteistyösuhde oli syntyessään 2008 suomalaisessa ajatusmaailmassa ainutkertainen. Pienen paikkakunnan potilasyhdistyksen ja valtakunnallista tv-näkyvyyttä tarjoavan yrityksen yhteistyön alkaminen ylitti uutiskynnyksen monissa arvovaltaisissa suomalaismedioissa.

Arviointi TV toiminnasta

Aiempina hankevuosina totesimme, että internetissä näkyvillä kansalaiskanavilla oli tiedostettua totuutta suurempi tilaus eräänlaiselle ammattimaiselle epäammattilaisuudelle. Eli tuotannolle, jossa välittyy elämän maku ja rosoisuus luonnollisella tavalla ilman laatutietoista näyttelemistä. Tätä rosoista jälkeä TOUHU TV omalla ainutkertaisella tavallaan edusti.

TOUHU TV:n aloittaessa toimintansa kansalaislähtöisen vapaaehtoisen mielenterveystyön esille tuominen ”omassa nettitelevisiossa oli monille sykähdyttävä juttu. Suurimman ihmettelyn mentyä ohi aloimme huomaamaan, että vaatimukset laadukkaampaa tuotantoa kohtaan alkoivat lisääntymään.

Julkaistun videomateriaalin taso ja laatu nousi AVOIN TV:n julkaisutoiminnan aloittamisen myötä. TV- ja muu julkinen videotuotanto oli aiempiin hankevuosiin nähden ammattimaisempaa, unohtamatta kuitenkaan sitä omaperäisyyttä, jota TOUHU hankkeissa aina vaalittiin.

Videoneuvotteluverkosto

Videoneuvotteluistunnoissaan TOUHU-yhteyskeskus käytti Aalto-yliopiston WebEx web-konferenssipalvelua.

nKoska käytettävien videoneuvotteluympäristöjen toimintaympäristö oli englanninkielinen, niin projekti tuotti palvelujen peruskäyttöä varten riittävän informatiivisen suomenkielisen käyttöohjeistuksen.

Arviointi videoneuvotteluverkston toiminnasta

Videoneuvotteluvalmiudet järjestökentällä muuttuivat vuosien 2008 – 2010 aikana oleellisesti parempaan suuntaan. Käytännössä useat valtakunnalliset liitot käyttivät omia sisäisiä extranet ja verkkojulkaisujärjestelmiä, joissa oli videoneuvotteluvalmiudet.

TOUHU-yhteyskeskus pohjasi omassa videoneuvotteluympäristössään Aalto-yliopiston kautta olevaan WebEx-järjestelmään. Käytännössä Aalto-yliopisto oli ainut taho Suomessa, jonka kautta WebEx-järjestelmän sai lisenssoitua. Muutoin järjestelmää täällä Suomessa hallinnoivat teleoperaattorit, eikä palvelu niiden välittämänä istunut projektin luonteeseen.

WebEx ja videoneuvottelut yleensäkin jäivät suurimmaksi osaksi hyvin kaukaiseksi ajatukseksi projektin kohderyhmille. Yleensä ottaen aiemmin ei oltu ajateltu, että korkeatasoisia web-konferenssipalveluja tultaisiin käyttämään järjestömaailmassa. WebEx-konferensseja käyttivät pääasiassa suuret yritykset, arvopaperipörssit, koulut (yliopistot, korkeakoulut jne.).

Ympäristönä WebEx oli massiivisen monipuolinen ja englanninkielinen. Molemmat olivat ongelmallisia asioita uutta ajatusmaailmaa lanseerattaessa