Välke ry

Hankkeet

TOUHU -yhteyskeskus 2011-2013

TOUHU-yhteyskeskus jatkohanke alkoi 01.04.2011 ja päättyi 31.01.2014. Tällä sivulla on luettavana hankkeen loppuraportin tiivistelmä.

Toimintaympäristö ja kohderyhmät

Hankkeen pääasiallinen toimintaympäristö oli kansalaistoiminnan kentällä. Pääpaino oli Mielenterveyden Keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan esilletuominen nykyaikaisen teknologian avulla. Myös muiden järjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten, kuten Diabetesliiton, Sydänliiton ja Hengitysliiton kanssa tehtiin yhteistyötä.   

Tärkeimmät kohderyhmät

– Mielenterveyskuntoutujat, jotka hankkeen kautta saavat mielekästä tekemistä normaalin elämän arkeen.

– Nuoret mielenterveyskuntoutujat, jotka voivat osallistua kansalaisjärjestötoimintaan nykyaikaisella tavalla.

– Järjestöt, joiden toimintaa voidaan tuoda julki hankkeen TV toiminnan kautta sekä edistää kyseisten tahojen keskinäistä verkostoitumista uuden ajan teknologian välityksellä, esim. sähköisten viestintävälineiden avulla tapahtuva reaaliaikainen yhteydenpito järjestöissä toimivien ihmisten kesken.

Päämäärät

Tietoverkkojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen laajaalaisesti, nykyaikaisen videoteknologian ja internet-tv -toiminnan hyötykäytön kautta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Yhdistyksissä ja kansalaisjärjestöissä toimivien henkilöiden verkostoitumisen mahdollistaminen uudenlaiseen kansalaistoimintaan.

Yleisen hyväksyvyyden lisääntyminen mielenterveyttä, mielenterveystyötä sekä ihmisten erilaisuutta kohtaan uudenlaisen nykyaikaisen näkyvyyden kautta.

Hankkeen osa-alueet

AVOIN TV

AVOIN TV oli internetissä näkyvä yhteisö- ja kansalaistelevisio, joka esitti kansalaisjärjestöjen ja niissä toimivien henkilöiden elämästä ja arjesta kertovaa tuotantoa. Lähtökohtaisena ideologiana oli välittää aiemmin julkaisemattomia tai vähälle huomiolle jääneitä kansalaisnäkökulmia laajempaan tietoisuuteen.

VÄLKE RY:n hanketoiminnan tuottama sisältö ei yksistään olisi riittänyt Suomen oloissa varsin korkealle mitoitettuihin katsojamääriin ja muuhun verkkoliikenteeseen. Tästä johtuen pyrkimyksenä oli avata AVOIN TV:n julkaisualusta laajemmalle määrälle eri sisällöntuottajia eli yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä, jotka olisivat voineet julkaista omaa tuotantoaan AVOIN TV:n lähetyskaistoilla.

Ajatusta käytäntöön sovellettaessa törmättiin useisiin teknisiin vaikeuksiin käytössä olleen teknologian suhteen. Jälkikäteen saatuja kokemuksia miettiessä idea oman tv-julkaisualustan käytöstä oli kokonaisuudessaan liian raju. Teknologian nopea kehitys toi videojulkaisijoille ilmaisia laadukkaita ympäristöjä mm. YouTube ja ajatus omasta lähetysalustasta haudattiin ”vähin äänin.”  Formaatti uudistettiin ja videoita alettiin julkaisemaan YouTubessa.

Järjestömaailmaan hyvin soveltuva aiemmin kokeilematon toimintatapa tuli koeajetuksi 11.2.2013, jolloin vietettiin kansallista 112-päivää. AVOIN TV oli mukana Polvijärvellä järjestetyssä 112-päivän tapahtumassa, joka lähetettiin suorana lähetyksenä satelliittipaikkakunnille Juukaan ja Rääkkylään. Tapahtuma keräsi katsojia myös näiden tapahtumapaikkakuntien ulkopuolelta, sillä ihmiset pystyivät seuraamaan lähetystä internetin kautta omilta työ- tai kotikoneiltaan. 

Pyyntö tapahtuman kuvausjärjestelyistä tuli Maaseudun sivistysliitolta. AVOIN TV kuvasi tapahtuman neljällä kameralla ja kuvausryhmän koko oli 8 henkilöä. Kuvaajien lisäksi, joita oli neljä henkilöä, ryhmä koostui ohjaajasta/videomiksaajasta, äänitarkkailijasta, haastattelijasta ja teknisestä yleishenkilöstä.

Kaiken kaikkiaan AVOIN TV:n toiminta tarjosi kyseisessä tapahtumassa kuntouttavaa terapiatyötä, nykyaikaista näkökulmaa kansalaistoimintaan paikalla olleille, mahdollisuuden seurata TV-työskentelyä hyvinkin läheltä, sekä uudenlaisia toiminnallisia avauksia eri tahojen väliseen yhteistyöhön. 

Kyseisellä viestinnällisellä tavalla toteutettuna tapahtuma lienee ensimmäinen, mitä Suomessa on järjestösektorilla tehty.

Videoneuvotteluverkosto

Aalto-yliopisto WebEx

TOUHU-yhteyskeskus käytti videoneuvotteluympäristönään Aalto-yliopiston WebEx palvelua. Koska toimintaympäristö oli englanninkielinen, hanke tuotti palvelun peruskäyttöä varten suomennetut ohjeet. Ohjeet olivat ladattavissa projektin kotisivuilta.

TOUHU-yhteyskeskuksen yhtenä toiminta-ajatuksena oli videoneuvotteluiden käytön edistäminen järjestökentällä. Aivan näin suoraviivaisesti asiat eivät käytännön tasolla menneet.

Toteutuminen, toteutus ja tulokset

Tuotannollinen toiminta (video- ja valokuvaus) 

Hankkeella oli hyvin laaja-alaista audiovisuaalista tuotantoa (video- ja valokuvaukset) yhteistyössä eri järjestöjen ja kansalaistoimijoiden kanssa. Hanke kuvasi videolle hyvin erityyppisiä kansalaistapahtumia, sekä lisäksi paljon muuta videotuotantoa, jota julkaistiin internetissä AVOIN TV:n lähetyskaistoilla ja vuoden loppupuolella myös YouTubessa.

Julkisen videotuotannon lisäksi hankkeessa tuotettiin internetissä julkaisematonta tuotantoa. Tämä tuotanto taltioitiin suoraan DVD- ja Blu-ray -tallenteiksi yhdistysten käyttöön.

Osallistujien, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmat

Osallistujien näkökulma

Hanke toi esille erilaisia kansalaistapahtumia ja toimi samalla vaikutuskanavana sekä toi julkiseen keskusteluun epäkohtia ja asioita, joita halutaan pitää esillä, kuten esim. mielenterveyskuntoutujien omia kertomuksia sairastumisestaan, sairausajastaan ja toipumisestaan. Järjestöyhteistyön kautta erilaisissa yhdistyksissä toimivat ihmiset saivat uutta tietoa ja näkemystä välitettynä tietoverkon kautta.

Työntekijöiden ja harjoittelijoiden näkökulma 

Henkilöstö koki työskentelevänsä innovatiivisessa ja yhteisöllisessä toimintaympäristössä. Toimistoympäristö oli ajanmukainen. Avotoimistomallia ei kuitenkaan koettu kaikin osin parhaaksi toimintaympäristöksi keskittymistä vaativassa työssä.

Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden näkemys:

Oppilaitosyhteistyön kautta hanke sai motivoituneita nuoria opiskelijoita mukaan hankkeen toimintoihin. Hankkeesta sanottua: Opiskelijat kasvavat työelämään hyvin erityislaatuisessa toimintaympäristössä ja toiminnasta on molemminpuolista hyötyä.  Hyvä työelämään valmentava harjoittelupaikka, edistää ammattitaitoa ja oppimista, parantaa tulevaisuuden näkymiä esim. työmarkkinoilla. Tutustuttaa työelämän sekä järjestömaailman käytännön toimintaan ja kontakteihin.  

Yritysyhteistyökumppanin näkökulma

AVOIN TV on Outokummun mielenterveysyhdistys VÄLKE RY:n ylläpitämä nettitelevisio, johon Mansoft tietotekniikka Oy toimitti 2008 kehittämänsä Mediakaista.tv julkaisualustan. 

AVOIN TV:n ohjelmatarjonta on monipuolista.  nAVOIN TV on julkaissut videoita myös omalla YouTube-kanavallaan. Tämän lisäksi AVOIN TV on mukana Facebookissa, Twitterissä ja Bublaassa. 

nAVOIN TV on mielestämme kaikilla näillä toimilla avannut uusia toimintatapoja henkistä hyvinvointia avustavaan järjestökenttään. Mansoft Oy on kokenut yhteistyön VÄLKE RY:n kanssa avoimeksi, hyödylliseksi ja kehityspainotteiseksi. 

Hankkeen hyödyt, tulokset ja seuranta

Hankkeen hallinnoi Outokummun mielenterveysyhdistys Välke ry

Yhteistyötahot

Kuvaus tärkeimpien yhteistyötahojen käytännön toiminnasta ja linkittymisestä hankkeeseen: 

Mielenterveystyön toimijat 

Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL)

AVOIN TV:n alkuperäisessä toiminta-ajatuksessa luotiin julkaisualustalle MTKL ohjelmakaista, jolla oli katsottavana videoita MTKL:n alaisesta toiminnasta. Hanke kuvasi MTKL:n pyynnöstä/toimeksiannosta mm. erilasia koulutuksia, tapahtumia, henkilökuvia jne. 

Kotikartanoyhdistys ry 

nKotikartanon IT-kammari hankki käyttöönsä EDIUS editointiohjelmiston videoiden käsittelyä varten tarkoituksenaan julkaista omaa ohjelmistoa AVOIN TV -kanavalla. Kotikartanon väkeä kävi vierailulla tutustumassa AVOIN TV:n toimintaan ja heille järjestettiin lisäkoulutusta videoeditointiin liittyen.  

Yrityselämä

Mansoft tietotekniikka Oy (Turku)

nMansoft tietotekniikka Oy on tullut tunnetuksi korkeatasoisen ICT-teknologian sovelluskehittäjänä. Hanke teki Mansoftin kanssa läheistä yhteistyötä vuodesta 2008. Yhteistyö tiivistyi ajan kanssa ja johti mm. AVOIN TV:n syntyyn. AVOIN TV:n julkaisualusta oli Mansoftin kehittämä ja Mansoft huolehti kotisivu- ja sähköpostipalvelimien ylläpidosta

VÄLKE RY käytti julkisessa verkkoviestinnässään (internetsivustot sekä sähköpostitiedottaminen) Mansoftin kehittämiä video-, www-julkaisu- ja joukkoviestintäsovelluksia. 

Yhteistyötä tehtiin monien yritysten kanssa, joista erityisesti Mansoft nousi esille hankkeen luonteesta johtuen.

Arviointi yritysyhteistyöstä

Yrityksistä puhuttaessa on yleensä vaikea ajatella, että esim. mielenterveysalalla toimiva yhdistys tai hanke voisi saavuttaa oleellista hyötyä yritysten kanssa toimimisesta. Vaikka hanke maksoikin liike-elämän lainalaisuuksien mukaan toimiville yrityksille tarvitsemistaan tuotteista ja palveluista, niin hankkeessa liikuttiin syvemmillä ulottuvuuksilla. TOUHU-yhteyskeskuksen toiminnassa, kuten aiempienkin TOUHU-hankkeiden kohdalla erityisenä piirteenä on ollut potilastaustaisen kansalaisjärjestötoiminnan ja yrityselämän välinen aktiivinen yhteistyö. Yksi TOUHU-hankkeiden opetuksista onkin, että yrityselämä ja sosiaali- ja terveyspuolen kansalaistoiminta voivat kohdata toisensa kumpaakin osapuolta hyödyntävän yhteistyön merkeissä.

TOUHU-hankkeet saivat näiden yhteistyövuosien aikana käyttöönsä paljon tietotaitoa, jota olisi ollut Suomessa erittäin vaikea hankkia ilman tätä yhteistyötä. Erityisesti saatu palvelu oli huippuluokkaa niiden yritysten osalta, jotka halusivat linkittyä hankkeen kanssa läheisempiin tekemisiin.

Yritysyhteistyössä merkittävää on, että yritysten kautta päästään kiinni kontaktiverkostoon, jota pelkästään yhdistyssektorilla toimimalla ei ole mahdollista saavuttaa. TOUHU-hankkeiden poikkeuksellisesta luonteesta johtuen yritysyhteistyö oli luonnollista ja täysin välttämätöntä. 

Järjestömaailmasta ei yksinkertaisesti löytynyt niitä palveluja ja osaamista, joita teknologiaviritteisessä hankkeessa tarvittiin.

Pääosin mielenterveyspuolelle profiloituneen hankkeen, sekä hankkeen hallinnointitahon mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistyksen suhde yritysmaailman alansa johtavien yritysten kanssa hämmästytti monia.

Pitkäkestoisessa hanketyössä oikeat kontaktit löytyvät vuosien aikana, mikäli hanke on eteenpäinpyrkivä ja halukas löytämään laadukkaat yhteistyötahot.  Oikea yhteistyökumppani löytyy aina, mutta asian eteen täytyy nähdä vaivaa. Yhteistyökumppanuuksien syntymisessä korostuu eri tahojen ja niissä vaikuttavien henkilöiden kohtaaminen toistensa kanssa positiivisella tavalla. Oman alansa ammattilaiset eivät välttämättä ole erityisen hyvin selvillä toistensa erityisistä ammatillisista vaatimuksista, mutta yhteinen sävel löytyy helposti. 

Muut yhteistyötahot

Aalto-yliopisto

Mahdollisti WebEx-videoneuvotteluympäristön käytön tarvittaessa. (Suomessa ei ollut muuta tahoa, jolta WebEx:n sai lisenssiperiaatteella käyttöönsä).

Outokummun Ammattiopisto

Yhteistyö Pohjois-Karjalan kuntayhtymä / Outokummun Ammattiopiston kanssa syveni entisestään hankkeen aikana. Käytännössä hankkeen toiminnoissa oli mukana nuoria ikäluokassa 17–25 vuotta jakautuen seuraavaan kolmeen ryhmään:

– Oppilaitoksesta kävi media-alan opiskelijaryhmiä tutustumassa AVOIN TV:n toimintaan.

– Ammatillisen tutkinnon suorittaneita tai päättötyötään tekeviä nuoria oli mukana hankkeen toiminnoissa 2-3 kuukautta. Ääni- ja kuvapuolelta valmistuville ja jo valmistuneille nuorille toimintaympäristömme tarjosi mahdollisuuden kokeilla jo opittuja taitoja käytännössä mm. tapahtumakuvauksissa ja suoran netti-tv -lähetyksen teossa.

– Koulutuksensa aikana kuusi nuorta oli työharjoittelujaksoilla, pisin yksittäinen top-jakso oli kaikkineen noin 7 kuukautta.

Joensuun Nuorisoverstas ry / Outokummun Nuorisoverstas 

Outokummun Nuorisoverstaan kautta tuli alasta kiinnostuneita nuoria työelämävalmennukseen. AVOIN TV:n harjoittelujakson jälkeen he hakivat Outokummun Ammattiopiston Radio- ja TV-alan linjoille opiskelemaan.

Hankkeen vaikutukset

Harjoittelujaksoilla mukana olleet nuoret pääsivät tutustumaan kuvauksissa erilaisiin mielenterveyspuolen ihmisiin ja tapahtumiin. Mukanaolo muokkasi nuorten asenteita mielenterveystyötä kohtaan positiiviseen suuntaan. Lisäksi säännöllinen työssäolojakso jäsensi nuorten ajanhallintaa ja ajankäyttöä.

Hankkeen toimintaan tuli uutena ulottuvuutena toiminta maahanmuuttajien kanssa. Entisen Neuvostoliiton alueelta ja Turkista tulleita maahanmuuttajia oli työelämävalmennuksessa, työharjoittelussa ja työkokeilussa AVOIN TV:llä yhteensä 5 henkilöä. Kulttuurien eroavaisuudet ja joskus myös yhteisen kielen puuttuminen ja/tai kommunikointi vieraalla kielellä toivat oman haasteensa toimintaan.  Maahanmuuttajat saivat AVOIN TV:n videoiden kautta suomalaisesta yhteiskunnasta heille tärkeää tietoa, joka auttoi heitä kotoutumisessa. 

Hankkeen aikana esille tulleet vaikeudet ja ongelmat

Kaikki TOUHU hankkeet olivat hankekonseptina monilta elementeiltään ”kunnianhimoisia”. TOUHU hankkeiden yhteisenä piirteenä oli, ettei hankkeiden tulos- ja tavoitetasoa painettu tahallisesti liian matalaksi. Matala tavoitehakuisuus johtaa väistämättä innovaatiotaustaisissa hankkeissa siihen, että ”terä tylsyy”. Asian kääntöpuoli on taas se, että vaatimuksetkin ovat kovat. 

VÄLKE RY solmi Mediakaistan kanssa tuotantosopimuksen, jossa sovittiin sisällön tuottamisesta TOUHU TV ja TOUHU-studio lähetyskaistoille. Sittemmin Mediakaista lopetti toimintansa ja syntyi ajatus lähetysalustan käyttämisestä VÄLKE RY:n toimesta. Ajatus laajeni uudenlaisen yhteisö- ja kansalaistelevision synnyttämiseen, jonka ohjelmisto koostuisi laaja-alaisesta kansalaistoiminnasta. Koska toimiva alusta oli jo olemassa, niin ajatus asian suhteen syntyi helposti. 

VÄLKE RY:n alaisen hanketoiminnan tuottama sisältö ei yksistään olisi riittänyt tavoiteltaviin katsojamääriin ja muuhun verkkoliikenteeseen. Tästä johtuen pyrkimyksenä oli avata alusta laajemmalle määrälle eri sisällöntuottajia eli kansalaisjärjestöjä, jotka olisivat voineet julkaista omaa tuotantoaan AVOIN TV:n lähetyskaistoilla. 

TV-toiminta tarvitsee sisällön ja katsojat. Sisällön tuottavat tuotantoyhtiöt ja tavoiteltavat katsojat määrittävät suunnan mitä kanavalla julkaistaan. AVOIN TV:n mallissa tuotantoyhtiöitä vastasivat eri kansalaisjärjestöt ja ohjelmasisältönä järjestöjen/yksittäisten jäsenten videotuotanto. 

Alustan laajempi käyttöönotto estyi seuraavien teknisten rajoitusten vuoksi:

– Alustan käyttämä teknologia alkoi vanheta johtuen mm. videoiden pakkausmuodosta, joka oli wmv 1.25 Mb. Eli käytännössä esim. 1 Mb:n yhteyksillä videoiden katselu ei ollut jouhevaa, koska tiedonsiirtopuskuri ei näillä yhteysnopeuksilla ollut kyseiselle pakkaukselle riittävä. 1.25 Mb:n pakkaus mahdollisti kohtuullisen hyvän kuvanlaadun isommallakin näyttönäkymällä katsottuna, mutta silloisiin nykyvaatimuksiin se ei kuitenkaan enää yltänyt.

n- AVOIN TV:n julkaisualustalla julkaistuja videoita ei saatu näkymään mobiililaitteissa, YouTubessa julkaistut videot näkyivät nätisti, kuten myös some-sovelluksissa (Facebook, Twitter).

– AVOIN TV:n käytössä ollut alusta käytti omaa videopalvelinta 100 Mb:n kaistalla, josta teleoperaattori peri kaistamaksun. Kaistan tarve voi nousta ajoittain huomattavan korkeaksi ja tällöin palvelu ylikuormittuu. Lisäkaistan ostaminen ei taas tässä tapauksessa ollut järkevää. Kaikelle internetissä tapahtuvalle verkkoliikenteelle on lopullinen maksaja jossain. Koska kyseessä ei ollut kansallinen iso tv-yhtiö, näiden kustannuserien kasaaminen ei ollut järkevää, koska muitakin vaihtoehtoja oli käytössä

Hankkeen viestintä

Hankkeen toiminnasta tiedottettiin facebookisa, twitterissä, YouTubessa ja Bublaassa. Muutoin ulkoinen viestintä tapahtui AVOIN TV:n lähetystoiminnan muodossa, verkkosivujen ja sähköisten uutisviestien kautta. Hankkeen esitteet ja näkyminen mielenterveysalan julkaisussa olivat myös osa projektin viestintää.

Muun julkisen median kuten sanomalehtien tekemät uutisoinnit sekä muut jutut olivat oma hankkeen toiminnasta kertova viestinnän osa-alueensa.

Toimitilojen ja samalla hankkeen esittely talossa vierailleille vierasryhmille oli osa hankkeen ulkoista viestintää. Ryhmille kerrottiin mm.  lyhyesti hankkeen historiasta sekä esiteltiin videotuotantoa.

Muuta

Nuoret löysivät AVOIN TV:n harjoittelupaikkana.  Outokummun ammattiopiston äänituotannon-, graafisen suunnittelun ja kuva- ja ääni-suuntautumisalan opiskelijoita oli pisimmillään 7 kk:n harjoittelujaksoilla AVOIN TV:llä.  Outokummun Nuorisoverstaalta tuli nuoria tutustumaan alaan työelämävalmennusjaksoille ennen opiskelemaan lähtöä. Opiskeluaikana tai valmistumisen jälkeen oli nuoria työharjoittelussa.

Toimintaan kävi tutustumassa mm. ammattiopiston media-alan – ja lähihoitajaopiskelijoita, peruskoulun 6- ja 9-luokkalaisia ja Verve:n opiskelijoita. Lisäksi Nuorisoverstaalta kävi useita pienryhmiä tutustumassa toimintaan ohjaajansa kanssa.

Yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton, Pohjois-Karjalan sydänpiirin, Maakaista Oy:n, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK:n (Karelia-ammattikorkeakoulu) ja Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa vietettiin valtakunnallista 112-päivää Pohjois-Karjalassa Kiertävä pysäkki -hankkeen toimesta. Varsinainen päätapahtuma oli Polvijärven vapaa-aikatalolla, josta se välitettiin suorana lähetyksenä satelliittipaikkakunnille. Lähetystä seurattiin suorana Rääkkylän Niemisen seurojentalolla, Juuan Nunnanlahdessa ja laajalti myös kotikoneilta. Päivän teemana Pohjois-Karjalassa oli ”Arjen turvallisuus kotona”.