Välke ry

Hankkeet

Tuu mukkaan -yhteishanke 2018-2021

Hanke oli Perheidenpaikka ry:n ja Outokummun mielenterveysyhdistys Välke ry:n yhteishanke, missä kehitettiin uusia järjestölähtöisiä toimintamuotoja, jotka olivat hyte-sote akselin välissä, eivätkä kuuluneet luontevasti julkisen puolen tehtäviksi.  Hankkeen toiminnot tukivat uudenlaisten järjestölähtöisten palveluiden syntymistä.

Käynnissä ollut maakuntauudistus näytti entisestään eriarvoistavan maakunnan eri alueita. Palvelujen tehostaminen aiheutti niiden vetäytymistä suuriin maakuntakeskuksiin. Tässä kehityskulussa maakuntien laita-alueilla asuvat ihmiset joutuivat tahtomattaan eriarvoiseen asemaan suhteessa maakuntakeskuksissa asuvien kanssa. Eriarvoisuutta maaseudulla lisäsi heikot tai kokonaan puuttuvat liikenneyhteydet. Tästä johtuen hankkeessa painotettiin videopohjaisten toimintaympäristöjen käyttöä sekä kokonaan uusia kommunikoinnin muotoja.

Yhtenä esimerkkinä tästä oli hankkeen aikana pilotoitava videoyhteyksien välityksellä toimiva mummi-ukki palvelu, jonka toiminta-ajatusta voivat käyttää ja jatkokehittää kaikki ajatuksesta kiinnostuvat tahot. Palvelulla saatiin virikkeitä senioreille ja lapsille. Suoran videoyhteyden kautta voitiin toteuttaa esim. satujen lukemista ja samalla näyttää satukuvitusta, seurustella, pelata verkkopelejä jne. Mummi-ukki palvelu vastasi siihen tarpeeseen, ettei kaikilla perheillä ole isovanhempia, aviopareilla lastenlapsia tai sukulaisuussuhteet ovat niin huonot, ettei suhdetta isovanhempiin pysty syntymään.

Hankkeen toiminta-alueena oli Siun soten läntinen alue.

Hankkeen tavoitteet olivat…

Sosiaalisten tukiverkostojen luominen alle kouluikäisten lasten perheille

Videovälitteisen mummi-ukki palvelun pilotointi ja kehittäminen.

Vertaisryhmätoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen sähköisissä ja fyysisissä toimintaympäristöissä.

Ryhmätoiminnan juurtuminen hankkeen toteutusalueen kuntiin hankkeen jälkeiseksi vapaaehtoistoiminnaksi.

Järjestölähtöisen matalan kynnyksen palveluiden kautta saatavan tukiverkoston luominen lakisääteisten palveluiden rinnalle.

Toiminnan kohderyhmät olivat….

Alle kouluikäisten lasten perheet, muut lapsiperheet ja yhden vanhemman perheet, joiden elämäntilanne on haasteellinen. 

Heikkojen kulkuyhteyksien varassa pitkien välimatkojen päässä asuvat vanhemmat ja isovanhemmat, jotka saadaan videon välityksellä osallistumaan ryhmä- ja muuhun kansalaistoimintaan.

Vapaaehtoiset henkilöt, jotka haluavat olla mukana mummi-ukki toiminnassa.

Isovanhemmat, jotka haluavat oppia kommunikoiman videon välityksellä lastenlastensa kanssa